Abtrade AB - våra konsulter - kärnan i Abtrade AB


   

Våra konsulter

Det du vill som köpare av konsulttjänster, förmodar jag är

  • dels hitta ett program som ser bra ut och som kan anpassas till dina behov och önskningar

  • dels ha att göra med skickliga och dugliga konsulter.

Inom Abtrade ABs konsultgrupp finns en blandning av tidigare utbildningar och erfarenheter från arbetslivet i skiftande verksamheter och befattningar i ledande ställning. De har också alla lång erfarenhet som konsulter inom personal- och organisationsutveckling. Vi har därför stora möjligheter att i samråd med dig erbjuda den konsult som bäst motsvarar ert aktuella behov.

De flesta av konsulterna är förankrade i gestaltteori och metodik, som inom ledarskaps- och organisationsutveckling använts under lång tid med stor framgång.

Kärnan i Abtrade AB

Lennart: Det är jag som är VD i bolaget.
Förutom det har jag över 30 års erfarenhet av företagsekonomi, logistik och intern revision. Jag tar hand om fakturor och pågående leveranser.

Med vänlig hälsning
L. Olsson
 


 

Lennart Olsson, vd i Abtrade

 

Lennart

Malte Berggren - organisationskonsult
Malte: Jag har ansvar för den utåtriktade verksamheten i bolaget. Det är nu snart 25 år sedan jag började med konsultverksamhet inom personal, företags- och organisationsutveckling. Kunden har under åren funnits inom företag, kommuner, landsting och statliga verk vilket har gjort att jag, och vi, har fått ett ganska brett spektra av erfarenheter. Hela tiden har samarbete skett med andra konsulter och konsultföretag som anlitats vid speciella och större uppdrag.

                          Malte

 
Förutom att arbeta som konsult har jag drivit verksamheter inom turism, restaurang, fastighetsexploatering och import. Jag var också under en period varit anställd, dels inom läkemedelsbranschen som säljare och vid produktlansering samt inom handikapp-, fysioterapibranschen i mer ledande befattningar. Det har gjort att jag har erfarenhet både av ett “innanförperspektivet” som anställd och av att drivna egna verksamheter och ett “utanförperspektivet” som konsult – jag känner till båda dessa verkligheter.
 
Det är mig du kan prata med när du har frågor om förslag på kurser, program, offerter och beställning.

Med vänlig hälsning
M. Berggren

Metodik och arbetssätt

Gestaltteori och systemteori, som båda är processinriktade teorier, ligger till grund för Abtrade ABs metodik och arbetssätt. Metodiken lägger stor vikt vid individen och samspelet mellan individer i det sammanhang som hon befinner sig i.

Människan har en inneboende drivkraft till utveckling och vilja att samspela med sin omgivning. Abtrade ABs insatser syftar därför inte till att förändra människor i betydelsen att "gör om" dem. De syftar istället till att stimulera människor, grupper och organisationer att upptäcka så mycket som möjligt av sin inneboende potential och hitta utvecklande sätt att använda den.

Utveckling och lärande tror vi bäst sker genom egna upplevelser och erfarenheter. På våra kurser stimulerar vi deltagarna att testa av nya förhållningssätt och ny handlingar.

Kärnan i arbetssättet är hela tiden att öka din medvetenhet och förmåga att ta ansvar genom aktiva val och handlingar. Exempel, övningar, träningsunderlag hämtas under kurserna från din egen verklighet, din egen vardag och arbetssituation. Det gör att du känner igen dig och att det blir så "nära" din egen verklighet som möjligt.

Vårt sätt att arbeta - från både ett organisations- och individperspektiv - skapar unika synergieffekter. Livskraftiga företag skapas genom att utveckla människor! Vi gör det bl a genom att skapa en ökad medvetenhet om det som sker i organisationen och genom en kvalitativt förbättrad dialog mellan människor.

Vi betonar vikten av människors eget ansvar. Genom att bli medveten om sitt unika sätt - att tänka, känna och förhålla sig och hur det påverkar andra och ta ansvar för det - kan man öka valfriheten och kvalitén i sitt sätt att agera.

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se

webbdesign: www.bohusfotot.se