Abtrade AB:s chefsutveckling, ledarutveckling


   

Chef- och ledarutveckling

Värdet med insatserna är ett enhetligt, kreativt och skapande chef- och ledarskap som genomsyrar hela organisationen. På så sätt skapar ditt ledarskap förtroende hos medarbetarna, vilket innebär att de också vill följa dig.

Våra program:

 • Kartläggning av det nuvarande chef/ledarskapet
 • Utveckla företagets nya chefer/framtidens ledare
 • Utveckla Skapande chefs-/ och ledarskap
 • Att genomföra Skapande utvecklingssamtal
 • Att genomföra skapande utvecklingssamtal i grupp
 • Att genomföra skapande möten
 • Coaching

Vill du veta mera? Läs sammanfattningen nedan.


Kartläggning av det nuvarande chef/ledarskapet
En kartläggning kan göras på många olika sätt med skriftande ambitionsnivå och omfattning. Vårt råd är att låta syfte och mål avgöra! Varför göra något dyrt och omfattande när något lättare och enklare är tillräckligt. Inför ett chef- och ledarskapsprogram kan ett samtal med respektive deltagare och deltagares chef ge en tillräcklig klar bild av vad behovet, kraven och önskemålen är. Det brukar ta mellan 2-3 dagar. Självklart är det ibland nödvändigt att göra en mer omfattande studie eller kartläggning.

Värdet är

 • att du får en beskrivning av hur det ser ut, både utifrån den mänskliga dimensionen och den affärsmässiga
 • att ni tillsammans kan få till stånd ett informationsutbyte er emellan
 • att ni får ett avstamp och genom det, kan göra en gemensamt kraftsamling för att nå er vision, lösa ert uppdrag och nå era mål
 • en kartläggning som känns rolig, inspirerande, energigivande och värdefull

Utveckla företagets nya chefer/framtiden ledare
Finns utrymme är det av stort värde att innan själva kursdagarna börjar få föra ett samtal med varje deltagare och deltagares chef. Vi får då ett grepp om behov, krav och önskemål, Vi kan också som konsulter själva bilda oss en uppfattning om vad det egentliga behovet är.

Värdet

 • du får svar på frågor som du och de andra i gruppen sitter med utifrån er nya roll som chef och ledare
 • du får verktyg och metoder som gör att du snabbare kommer in i och förstår den nya rollen
 • du blir mer medveten om dig själv och ökar med det din möjlighet till eget ansvar och att göra medvetna val.
 • du har roligt, en känsla av vi-anda väcks, engagemang och nyfikenhet. De flesta känner att en kreativ process har startat.

Utveckla Skapande chefs-/ och ledarskap
Finns utrymme är det av stort värde att innan själva kursdagarna börjar få föra ett samtal med varje deltagare och deltagares chef. Vi får då ett grepp om behov, krav och önskemål. Vi kan också som konsulter själva bilda oss en uppfattning om vad det egentliga behovet är.

Värdet

 • Kursen utvecklar din förmåga att se och påverka de processer som pågår mellan människor och i företaget.
 • Den ger en ökad insikt om dig själv och du blir stärkt som person och i din roll som chef och ledare.
 • Du får verktyg som underlättar ditt arbete att vara chef och att leda.
 • Du lär känna andra som är i liknande situation som du och som oftast brukar bli ett värdefullt nätverk även efter kursen.
 • Du ökar din skicklighet som chef och ledare som gör att du når dina och företagets mål på ett effektivt sätt.
 • Du kommer efter kursen uppleva att du tar ett tydligare, medvetet ansvar och att du gör tydligare val. Det leder i sig till mer glädje, engagemang och nyfikenhet inför uppgiften att vara chef och ledare i det företag du arbetar i.

Att genomföra Skapande utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla dina viktigaste resurser - dina medarbetare. För att samtalet skall bli skapande och utvecklande krävs att det upplevs meningsfullt, att klimetet är tillräckligt bra er emellan och att samtalet får ett samband med verksamheten och verksamhetens utveckling.

Värdet

 • Du får verktyg för att genomföra utvecklingssamtalen så de upplevs givande för både dig och dina medarbetare.
 • Du lär dig leda samtal så att de upplevs meningsfulla och når syftet - att utveckla din medarbetare och medarbetarens kompetens så att hon eller han når sina och företagets långsiktiga mål.
 • Du vet hur du kan leda samtal med dina medarbetare som väcker glädje, delaktighet, vilja till utveckling och till att ta ansvar för sig och företaget.

Att genomföra Skapande utvecklingssamtal i grupp
Det är idag inte ovanligt att man är chef över mellan 20 till 100 medarbetare. Att genomföra enskilda utvecklingssamtal med kvalitet är då nästa en omöjlighet. Kan man genomföra utvecklingssamtalen i grupp, speciellt om du har givna arbetsgrupper på mellan 5-8 personer är det inte bara ett alternativ, utan har dessutom en mängt förtjänster - för individen, gruppen och företaget. Bland annat därför att meningen med gruppen är att den skall genomföra ett gemensamt arbete och uppnå ett bättre resultat än vad var och en för sig kan uppnå. Det är det som är meningen med att vara en grupp. Förutsatt, givetvis, att du har de nödvändiga resurserna för att utföra samtalen i grupp på ett skickligt sätt. Det är vad den här insatsen vill bidra med.

För dig som chef kan den här formen upplevas lite svårare, mer ovant till en början. Men oftast, efter ett tag tycker de flesta att de är mer spännande, mer givande och än mer utvecklande för dina medarbetare. De lär känna varandra bättre och öppenheten mellan dem, och med dig, ökar.

För övrigt se tidigare - det som står under "Att genomföra Skapande utvecklingssamtal"


Att genomföra Skapande möten
Värdet är

 • Skapande, effektiva möten. Där ni både arbetar med innehållet, själva arbetet och era relationer och samspelet er emellan - vilket är nödvändigt för att skapa bra resultat på lång sikt.
 • klarare, tydligare, rakare kommunikation som i sin tur leder till förbättrade relationer er emellan
 • färre konflikter och missriktad energi
 • effektiva, produktiva och lönsamma möten
 • energigivande möten som präglas av öppenhet, kraft, glädje och ett gemensamt ansvarstagande

Coaching
En coachinsats som anpassas till dig som person ger nästa alltid positiva resultat - för dig, för de som finns runt dig och för företaget du arbetar i. Coaching kan också kombineras med utvecklingsprogram som ytterligare förstärker och ger positiva effekter. Den konsult vi väljer är väl insatt i ledarskapets vardag och matchas till dig som person och till dina behov.

Inriktningen på chefscoaching kan var olika. Det kan vara inriktad på

 • organisationsutveckling
 • individuell ledarutveckling
 • coaching i grupp
 • mentorskap

Allt beror på syftet, vad du vill åstadkomma och vilka mål du har med coachingen.

Värdet

 • öka din medvetenhet om dig själv och med det din förmåga att ta ansvar
 • ger dig professionellt stöd för att hantera dina vardagssituationer
 • ökar dina möjligheter att realisera dina visioner och mål
 • ger dig möjligheten att utvecklas både på det personliga planet och professionellt
 • det är roligt och spännande 

Hör gärna av dig!

Tycker du att det här verkar vara intressant? Slå gärna en signal eller skicka ett mail eller om du har någon fråga, vill ha ett kursprogram eller om du vill beställa.  Tack för ditt intresse!

Telefon: 070-5554645
E-post:  mb@abtrade.se

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se